Biała lista podatników

1 września 2019 roku zostanie uruchomiona „biała lista podatników VAT”. Jest to prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykaz, w którym znajdą się informacje o:

– podmiotach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub wykreślił je z rejestru VAT;

– podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT (czynni i zwolnieni) oraz o podmiotach, których rejestracja została przywrócona.

Bardzo istotną informacją, jaka będzie widoczna w wykazie, jest numer rachunku bankowego podatnika. Będzie to numer rachunku, na który kontrahenci podmiotu powinni dokonywać płatności
za przeprowadzone transakcje. Jeżeli zapłata nastąpi na rachunek inny niż we wprowadzonym przez szefa KAS wykazie, wydatek ten nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to transakcji powyżej 15000 PLN. Kosztu uzyskania przychodów nie będzie mogła stanowić nadwyżka ponad 15000 PLN.

Ponadto nowe przepisy przewidują sankcję w postaci objęcia nabywcy odpowiedzialnością solidarną za zobowiązanie VATowe wynikające z tej transakcji. Choć zmiany wchodzą w życie już we wrześniu, to sankcje będą obowiązywać od stycznia 2020 roku.

Zmiany przepisów wymuszają konieczność każdorazowej weryfikacji, czy numer rachunku z faktury jest też numerem rachunku bankowego, który widnieje na „białej liście”.

Mikrorachunek podatkowy od 2020 roku

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy,
który zostanie przypisany do każdego podatnika od 2020 roku.

Według Ministerstwa Finansów takie rozwiązanie ułatwi i przyspieszy rozliczanie wpłacanych środków.

Mikrorachunek będzie służył do wpłacania kluczowych podatków: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Nie ma jeszcze informacji,
czy rachunek będzie służył do wpłacania pozostałych podatków.

W ostatnim kwartale bieżącego roku zostanie uruchomiony generator, za pomocą którego, będzie można uzyskać numer mikrorachunku podatkowego. Numer ten będzie się składał z 26 cyfr i będzie zawierał numer PESEL podatnika będącego osobą fizyczną lub numer NIP w przypadku przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych.

Generator będzie dostępny na stronie internetowej www.podatki.gov.pl całodobowo, co w praktyce oznacza, iż podatnik będzie mógł uzyskać swój przypisany numer mikrorachunku
w każdej chwili.