Biała lista podatników

1 września 2019 roku zostanie uruchomiona „biała lista podatników VAT”. Jest to prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykaz, w którym znajdą się informacje o:

– podmiotach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub wykreślił je z rejestru VAT;

– podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT (czynni i zwolnieni) oraz o podmiotach, których rejestracja została przywrócona.

Bardzo istotną informacją, jaka będzie widoczna w wykazie, jest numer rachunku bankowego podatnika. Będzie to numer rachunku, na który kontrahenci podmiotu powinni dokonywać płatności
za przeprowadzone transakcje. Jeżeli zapłata nastąpi na rachunek inny niż we wprowadzonym przez szefa KAS wykazie, wydatek ten nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to transakcji powyżej 15000 PLN. Kosztu uzyskania przychodów nie będzie mogła stanowić nadwyżka ponad 15000 PLN.

Ponadto nowe przepisy przewidują sankcję w postaci objęcia nabywcy odpowiedzialnością solidarną za zobowiązanie VATowe wynikające z tej transakcji. Choć zmiany wchodzą w życie już we wrześniu, to sankcje będą obowiązywać od stycznia 2020 roku.

Zmiany przepisów wymuszają konieczność każdorazowej weryfikacji, czy numer rachunku z faktury jest też numerem rachunku bankowego, który widnieje na „białej liście”.

Mikrorachunek podatkowy od 2020 roku

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy,
który zostanie przypisany do każdego podatnika od 2020 roku.

Według Ministerstwa Finansów takie rozwiązanie ułatwi i przyspieszy rozliczanie wpłacanych środków.

Mikrorachunek będzie służył do wpłacania kluczowych podatków: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Nie ma jeszcze informacji,
czy rachunek będzie służył do wpłacania pozostałych podatków.

W ostatnim kwartale bieżącego roku zostanie uruchomiony generator, za pomocą którego, będzie można uzyskać numer mikrorachunku podatkowego. Numer ten będzie się składał z 26 cyfr i będzie zawierał numer PESEL podatnika będącego osobą fizyczną lub numer NIP w przypadku przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych.

Generator będzie dostępny na stronie internetowej www.podatki.gov.pl całodobowo, co w praktyce oznacza, iż podatnik będzie mógł uzyskać swój przypisany numer mikrorachunku
w każdej chwili.

Bez podatku PIT dla Młodych

1 sierpnia 2019 weszły w życie przepisy, na mocy których pracownicy bądź zleceniobiorcy do 26 roku życia będą objęci ulgą w podatku PIT.

Ulga ta polegać ma na tym, iż pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem.

Aby skorzystać z wspomnianego zwolnienia, należy dostarczyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie.

ZUS od przychodów w 2019 r.

Od Nowego Roku 2019 małe firmy będą mogły skorzystać z preferencyjnych składek ZUS uzależnionych od przychodu.

Oznacza to, że nie będą musiały opłacać składek ZUS w zryczałtowanej wysokości ( w 2018 –  1228 PLN).

Założenie jest takie, że składki ZUS od przychodu mają być niższe od składek podstawowych, ale wyższe od preferencyjnych (w pierwszych 2 latach prowadzenia działalności gospodarczej)

Aby jednak skorzystać z takiej formy wyliczenia składki ZUS roczny przychód firmy (za 2018 rok) nie może przekroczyć 63000 PLN.